Maakunta-osahanke

Maakunta-osahankkeessa kehitetään maakuntien toimijoiden paikkatiedon yhteiskäyttöä ja yhteentoimivuutta.

Osahankkeen lähtökohdat

Maakunta-osahankkeen lähtökohtana on maakunnallisten toimijoiden palvelujen digitalisointi, paikkatietotyön sujuvoittaminen ja asukkaiden parempi palvelutaso. Maakunnalliset toimijat ovat pääasiassa viranomaistehtäviä hoitavia maakunnallisia organisaatioita, kuten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) ja maakuntien liittoja sekä näiden kanssa tiivistä alueellista yhteistyötä tekeviä muita organisaatioita, yrityksiä ja yhteisöjä. Yhteistyö ulottuu aina paikallis- ja kuntatasolta valtakunnallisiin tahoihin, kuten Suomen ympäristökeskukseen (SYKE) ja Väylävirastoon.

Maakunta-osahanke käynnistettiin 8.6.2018 pidetyssä Paikkatietoalustan ohjausryhmän kokouksessa. Päätöksen taustalla vaikutti silloin käynnissä ollut valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus, joka toisi mukanaan tuleville maakunnille uusia paikkatietojen käyttötarpeita, joihin Paikkatietoalustan olisi mahdollista tarjota välineitä ja ratkaisuja. Maakunta-osahanke toimii kuitenkin uudistusprosessista riippumatta, sillä tarve paikkatietojen yhteiskäytölle ja yhteentoimivuudelle on ilmeinen organisaatioiden järjestäytymistavasta huolimatta. Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua Maakunta-osahankkeen työ on jatkunut entiseen tapaan.

Osahankkeen tavoitteet

Maakunta-osahankkeen tavoitteena on kehittää maakunnallisten toimijoiden paikkatiedon yhteiskäyttöä ja yhteentoimivuutta. Maakunta-osahankkeessa edistetään ja tuetaan maakunnallisten toimijoiden työtä rakentamalla paikkatiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä palveluita sekä pyrkimällä edistämään hyvälaatuisten ja yhteensopivien aineistojen syntyä. Aineistot ja palvelut ovat soveltuvin osin laajemminkin yhteiskunnan käytettävissä.

Osahankkeen tavoitteiden pohjana käytettiin syksyllä 2017 valmistunutta selvitystä, jossa kuvattiin maakuntien näkökulmasta paikkatietojen käyttötarpeet tulevaisuudessa sekä uusiin maakuntiin siirtyvien tehtävien osalta nykyinen paikkatietoinfrastruktuuri ja käytettävät paikkatiedot. Selvityksessä huomioitiin myös valmistelussa olleen uuden lupa- ja valvontaviraston tarpeet sekä sote- ja maakuntauudistuksen tehtäviin liittyvät paikkatietoratkaisut ja -tarpeet.

Osahankkeessa edistetään seuraavia muun muassa kokonaisuuksia:

  • Ekosysteemityö
  • Yhtenäiset tietomallit
  • Vesihuoltolaitosten paikkatiedot
  • Maakuntakaavat yhtenäiseksi
    • Laatuvahtipalvelu
  • Rekisteritiedoista paikkatietoa
  • Peltotilusten vaihtoa tukeva palvelu

Lisätietoja

Osahankkeen hankekoordinaattori Lena Hallin-Pihlatie (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi),
verkostokoordinaattori (sijainen) Maiju Kähärä (etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi),
tekninen koordinaattori kehitysinsinööri Mikko Hynninen (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)
paikkatietosuunnittelija Miina Vainio (etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi)